OM VAPENVALET

FRÅGOR & SVAR

Här finner du information och svar på vanliga frågor. Har du några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till info@vapenvalet.se.

 

Så här har vi gjort partigranskningen

Vi har sammanställt partiernas åsikter genom att se till de dokument som finns på partiernas hemsidor. Urvalet har varit officiella politiska program, uttalanden, kongressbeslut och de sammanfattningar om vad partierna tycker som finns på deras hemsidor. Målet har varit att spegla partiets officiella hållning och har därför inte tagit med enskilda politikers uttalanden, artiklar och motioner. Har vi missat något dokument för ditt parti eller någonting annat i vår beskrivning av partiet? Vi strävar efter en så korrekt och objektiv beskrivning som möjligt och vill gärna veta om vi glömt någonting. Hör gärna av dig till info@vapenvalet.se.

Utöver de åtta partierna som finns representerade i riksdagen har vi även tagit med de två största partierna utanför riksdagen i denna sammanställning, Feministiskt initiativ och Piratpartiet. Riksdagsledamöternas bilder är hämtade från www.riksdagen.se

 

Om valkretsar

Sverige är indelat i 29 valkretsar. Här har vi valt att begränsa urvalet till 23 valkretsar för att du som använder sidan ska få en bättre översikt. Det gör att Västra Götaland, (som består av fyra valkretsar), Stockholm (som har två valkretsar) och Skåne (som består av tre valkretsar) nu är indelade i en valkrets vardera.

 

Om frågorna

De frågor som vi valt att ställa speglar flera olika aspekter av vapenexportfrågan, vanliga politiska krav i debatten och pågående politiska processer på området. Självklart finns det många fler intressanta frågor än vad som fick rum i vår enkät, därför ges varje riksdagsledamot också möjligheten att skriva en kommentar och utveckla frågorna eller väcka nya frågeställningar. Läs vidare i FAQ:n för information om vad vi menar med frågorna och om de teman som de berör. Riksdagsledamöternas bilder är hämtade från www.riksdagen.se

 

Om vapen

Med vapen menas här allt det som i svenska lagar och riktlinjer kallas “krigsmateriel”. Det brukar definieras som ”materiel specifikt utvecklat för militärt bruk” och regleras idag i Lagen (1992:1300) om krigsmateriel. Med krigsmateriel menas inte bara vapen som till exempel granater och gevär, utan även annan militär materiel som till exempel bandvagnar och radarutrustning. Krigsmateriel kan även innebära tjänster, metoder, mjukvara och komponenter för licenstillverkning. Se definitioner på det som klassas som krigsmateriel i EU:s militära lista.

 

Om vapenexport

Den korrekta termen för vapenexport är krigsmaterielexport. När vi talar om vapenexport och krigsmaterielexport menar vi alla de produkter och tjänster som behöver tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter (ISP) för att kunna exporteras. I export inkluderas även andra överföringar till exempel lån och gåvor.

 

Om följdleveranser

Med följdleveranser menas vapenaffärer som genomförs som kompletteringar till en tidigare genomförd export. Dessa får därför lättare tillstånd än om en helt ny vapenexportaffär skulle prövas. Ursprungligen avsågs endast reservdelar, men begreppet har sedan 1950-talet successivt utvidgats till att idag bestå av ett tiotal kategorier, exempelvis ammunition, uppgraderingar och besläktad materiel.

 

Om ISP

Inspektionen för strategiska produkter, ISP, är den myndighet som prövar företags ansökningar om att exportera vapen från Sverige, prövar ansökningarna mot Sveriges regelverk och ger avslag eller tillstånd att exportera. ISP gör sina bedömningar utifrån lagar och riktlinjer fastställda av regeringen och riksdagen. Idag råder sekretess för hur myndigheten ISP gjort sina bedömningar. Det går inte att se hur olika kriterier bedömts när beslut tagits.

 

Om Exportkontrollrådet

Exportkontrollrådet, EKR, har som roll att säkra den demokratiska insynen i vapenexportaffärerna. ISP kan ta upp kontroversiella eller nya vapenaffärer i EKR för att rådgöra kring vilka beslut som ska tas. Det är ledamöter från alla riksdagspartier som sitter i rådet. Ledamöterna har tystnadsplikt och får inte berätta för sina partier eller någon annan vilka affärer som tagits upp eller hur de röstat.

 

Om säkerhet

I grunden har Sverige en förbudslagstiftning för vapenexport. Undantag kan enligt lagen göras om det finns försvars- och säkerhetspolitiska skäl för det och det inte strider mot svensk utrikespolitik.

 

Om demokrati

Demokrati nämns inte i regelverket för vapenexport. Det finns flera sätt att mäta vad som är en demokrati, en icke-demokrati eller en diktatur. Två erkända verktyg är organisationen Freedom Houses ranking och IDEAs State of Democracy Programme. Det pågår en parlamentarisk utredning med huvudsyfte att skärpa krigsmaterielexporten till icke-demokratier. Läs mer om utredningen här.

 

Om näringspolitik

Idag nämns inte näringspolitiska eller arbetsmarknadspolitiska skäl i regelverket kring krigsmaterielexport. Däremot är det argument som ofta används i debatten kring vapenexport.

 

Om vapenimport

Idag finns det inga regler kring import av vapen och inte heller någon offentlig statistik som visar vilka Sverige importerar vapen från. Med vapen menas här allt krigsmateriel. Det brukar definieras som ”materiel specifikt utvecklat för militärt bruk” och regleras idag i Lagen (1992:1300) om krigsmateriel. Se definitioner på det som klassas som krigsmateriel i EU:s militära lista.

 

MER INFORMATION

Vill du ha mer information om vapenexport, utrikespolitik, säkerhetspolitik och mänskliga rättigheter?
Här hittar du länkar till källmaterial och annat intressant.

Svenska Freds och vapenexport

Svenska Freds karta över svenska vapen i världen

Fredsforskningsinstitutet SIPRI

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Utrikesdepartementet

Regeringens hemsida för säkerhetspolitik

Regeringens hemsida för mänskliga rättigheter

Vapenvalet är en webbplats med information om det svenska riksdagsvalet 2014 utifrån en specifik politisk fråga, den svenska vapenexporten.

Här kan du läsa om Sveriges största partiers officiella ställning i vapenexportfrågor, baserat på vad som sägs i partiernas styrdokument och hemsidor. Utöver de åtta partierna i riksdagen ingår också de största partierna utanför riksdagen, Fi och Piratpartiet, i denna granskning.

På Vapenvalet kan du också se hur enskilda riksdagsledamöter svarat på frågor om vilken vapenexportpolitik de vill driva om de får en riksdagsplats även efter valet.

Vapenvalet har skapats av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Svenska Freds är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar för hållbar fred, nedrustning och demokrati. Svenska Freds bildar opinion, påverkar politiker och stödjer och samarbetar med freds- och människorättsorganisationer i Afghanistan, Burma och Kaukasien.

Svenska Freds har cirka 8500 medlemmar och organisationens intäkter kommer främst från fem håll: medlemsintäkter, gåvor, statligt verksamhetsstöd, projektbidrag samt räntor och utdelningar från finansiella tillgångar.

Projektet Vapenvalet genomförs med stöd från Folke Bernadotteakademin.

Intresset för vapenexportfrågor ökar i Sverige. Vi märker det på den stora mängd frågor som vi får, på antalet motioner om vapenexportfrågor på partiernas årsmöten och på mediedebatten.

En av de vanligaste frågorna som kommer till Svenska Freds är vad de olika partierna tycker om vapenexporten. En vanlig kommentar är att partierna tycker likadant.

Genom Vapenvalet vill vi i första hand ge en möjlighet för riksdagsledamöter att berätta om sin politik och väljare en möjlighet att informera sig om de olika vägar som finns att ta. På så sätt hoppas vi att debatten om vapenexporten inför valet ska öka och att kopplingen mellan vapenexportdebatten och riksdagsvalet ska bli tydligare. Vi vill att Vapenvalet ska vara en plats där alla olika åsikter om vapenexport får plats.

Hur många riksdagsledamöter vill öka vapenexporten från Sverige? Hur många ledamöter från Dalarna vill helt förbjuda vapenexport till diktaturer?

Vapenvalet visar vad riksdagens ledamöter tycker och ger dig som journalist möjlighet se information utifrån valkrets och partitillhörighet.

På Vapenvalet finns möjlighet för dig som riksdagsledamot att berätta vad du tycker i vapenexportfrågorna och vilken politik du skulle vilja föra efter valet. Det är helt enkelt en kanal för att kommunicera med dina väljare, oavsett vilken din åsikt om vapenexporten är.

Vi har via mail bett dig att fylla i en enkät med 8 frågor. Frågorna har bestämda svarsalternativ. Eftersom det kan göra det svårare att få fram exakt det du vill säga finns också möjligheten att kommentera frågorna på slutet. Här får du skriva fritt om ämnet.

Du har också möjligheten att ladda upp länkar till din privata blogg, hemsida eller social media-konto. Vill du att vi skickar enkäten igen eller undrar du någonting om ditt deltagande på sidan? Hör av dig till info@vapenvalet.se.

Vapenvalet kan användas i undervisningen som ett sätt att belysa riksdagsvalet och hur olika partiers företrädare ställer sig till en politisk fråga. Den kan också vara ett sätt att närma sig utrikes- och säkerhetspolitiken i undervisningen med Sveriges vapenexport som exempel.

Den svenska valrörelsen handlar oftast om inrikespolitik. Det kan vara jobb och skatter, vård skola och omsorg. Men valet påverkar även andra frågor och även utrikes- och säkerhetspolitiken. Det finns ett växande intresse för utrikes- och säkerhetspolitik och diskussionerna blir allt öppnare kring dessa frågor.

Det finns en lärarhandledning riktad till högstadie- och gymnasieskolan med tips på övningar och fördjupningar kring sidan. Ladda ner den här!

KOM I KONTAKT MED OSS

Vapenvalet, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Polhemsgatan 4, 112 36 Stockholm
Tel: 08-55 8031 80 | Plusgiro: 90 10 85-1 | info@svenskafreds.se