KRISTDEMOKRATERNA

Kristdemokraterna berättar om sin ställning i flera vapenexportfrågor både i sitt principprogram, i en rapport och på sin hemsida. Här kan du läsa mer om vad som står i Kristdemokraternas officiella dokument samt se vad de kristdemokratiska riksdagsledamöter som svarat på vår enkät tycker.

logo_krist
KRISTDEMOKRATERNA

Kristdemokraterna vill att export endast ska tillåtas till demokratiska stater och att mänskliga rättigheter ska respekteras i mottagarlandet.

Riksdagsledamöter som besvarat frågorna

Riksdagskandidater som besvarat frågorna: 6


Principprogram
I principprogrammet från 2001 skriver Kristdemokraterna att:
”Vapenexporten ska begränsas till demokratiska stater och omgärdas av noggrann kontroll. Export ska ej gå till offensivt krigförande länder eller till stater där det förekommer systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter.”


“Försvars- och säkerhetspolitik: ett allmänintresse”
I rapporten Försvars- och säkerhetspolitik: ett allmänintresse som kom ut i juni 2013 skriver Kristdemokraterna, genom partiets försvars- och säkerhetspolitiska arbetsgrupp:
”(…) den nuvarande lagstiftningen bör skärpas i en riktning där det ställs tydligare krav på mottagande länders styrelseskick. Export ska endast vara tillåten till stater som har ett etablerat demokratiskt styrelseskick. Sverige ska också verka internationellt för att andra länder anammar samma synsätt. EU framstår här som den organisation där möjligheterna till framgång är störst, åtminstone i ett kortare perspektiv.”


Hemsida
Under rubriken Krigsmaterielexport på Kristdemokraternas hemsida står det att:
”Kristdemokraterna motsätter sig export av krigsmateriel till diktaturer, där grundläggande mänskliga fri- och rättigheter inte respekteras. I vårt principprogram finns sedan 2001 ett krav att det bör införas ett demokratikriterium för svensk krigsmaterielexport. Efter påtryckningar från Kristdemokraterna tillsatte regeringen den 1 juni år 2012 en parlamentarisk utredning som bland annat ska se över möjligheten att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater. Kravet på demokratikriterium innebär inte att vi ställer oss avvisande till svensk krigsmaterielexport i stort. Dock är det säkerhetspolitiska hänsyn – förutsatt att köparlandet är en demokrati som respekterar mänskliga rättigheter - och inte näringspolitiska särintressen, som skall utgöra grunden för vår krigsmaterielexport.”


Hämtat: 2013-12-06


Läs om hur vi gjort partigranskningen under FAQ.


Frågorna som ställts till riksdagsledamöterna har sammanställts i ett försök att visa på olika aspekter av dagens vapenexportdebatt.
Mer information hittar du under frågor & svar.


Tillåt export

 • Tycker du att Sverige ska tillåta export av vapen? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Inför diktaturförbud

 • Tycker du att Sverige ska införa ett förbud mot att exportera vapen till diktaturer? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Större öppenhet

 • Tycker du att det borde vara offentligt hur de politiska representanterna i Exportkontrollrådet röstat i enskilda vapenexportaffärer? Ja / Nej / Vill inte svara
 • Tycker du att det borde vara mer öppet på vilka grunder besluten att tillåta vapenexport till ett visst land tagits? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Näringspolitiska skäl

 • Ska vapenaffärer kunna godkännas av näringspolitiska skäl? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Regler för vapenimport

 • Borde det införas regler för vilka Sverige får importera vapen från? Ja / Nej / Vill inte svara

 • Vapenexport ökar säkerheten

 • Gör vapenexport svenska medborgare säkrare?
  1. Ja, alltid
  2. Ja, i de allra flesta fall
  3. Ja, men bara när den går till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  4. Det kan göra svenska medborgare både säkrare och mer osäkra, beroende på mottagaren.
  5. Nej, men den gör oss inte mer osäkra heller.
  6. Nej, särskilt inte om den går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  7. Nej, aldrig

 • Öka vapenexporten

 • Hur vill du att svensk vapenexport ser ut i framtiden?
  1. Jag vill att den ska öka, oavsett mottagarland
  2. Jag vill att den ska öka, särskilt till fredliga länder där mänskliga rättigheter respekteras.
  3. Jag vill att den ska öka till vissa mottagare och minska till andra.
  4. Jag vill att den ska minska, i alla fall den andel som går till stater i väpnad konflikt eller där omfattande brott mot mänskliga rättigheter sker.
  5. Jag vill att den ska minska till alla sorters mottagare
 • C
  Andreas Carlson
  Carlson, Andreas

  Plats 181

  Fråga 1: Det är av säkerhets- och försvarspolitiskt intresse för Sverige att bevara såväl kompetens som utvecklings- och produktionskapacitet på det försvarsindustriella området. Det ligger därför i Sveriges säkerhetspolitiska intresse att samarbeta med andra länder och tillåta viss export. Fråga 2: Frågan hanteras i den parlamentariska utredningen, Krigsmaterielexportutredningen (KEX).

  G
  Marianne
  Gustafson, Marianne

  Riksdagskandidat

  H
  image6
  Hagström, Anders

  Riksdagskandidat

  Jag tror på ett tydligt regelsystem men inte på förbud.

  L
  Larsson, Torsten

  Riksdagskandidat

  1. Det är av säkerhets- och försvarspolitiskt intresse att bevara kompetens och samarbeta med andra länder. 5. Endast försvars- och säkerhetspolitiska bedömningar ska vara till grund för godkännande av export. 8. Vill verka för förbud av export till icke-demokratier, ökad transparens, översyn av kreditgivning och tydliga regler för följdleveranser

  M
  Aron-1180-12
  Modig, Aron

  Riksdagskandidat

  Läs gärna vad jag skrivit tidigare i dessa frågor: http://modig.wordpress.com/2012/03/06/forkastligt-att-vi-gor-vapenaffarer-med-saudiarabien/

  O
  Irene Oskarsson
  Oskarsson, Irene

  Plats 216

  S
  Anders Sellström
  Sellström, Anders

  Plats 168

   
  Magnus Sjödahl
  Sjödahl, Magnus

  Plats 258

   
  kaka
  Skyttedal, Sara

  Riksdagskandidat

   
  Tuve Skånberg
  Skånberg, Tuve

  Plats 15

   
  Caroline Szyber
  Szyber, Caroline

  Plats 50

  I fråga 9 instämmer jag i flera svar. Alla utom den första och sista instämmer jag i.

  T
  Ann-Louise-twitterbild
  Trulsson, Ann-Louise

  Riksdagskandidat

  Varje demokratiskt land måste ha rätt att försvara sitt territorium. Vår export av t ex ubåtar ska vara ett led i att ett land bygger upp ett bra försvar.